30 Νοε 2017

Φαρμακευτική Σχολή Αθήνας: ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-18

Ανακοινώθηκε πριν από λίγο το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων στη Φαρμακευτική Σχολή Αθήνας τρέχοντος έτους 2017-18. Το πρόγραμμα είναι:

Τρίτη 12/12/2017
ώρα 10:00-12:00
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΑίθουσα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
Τετάρτη 13/12/2017
ώρα 10:00-12:00
ΒΙΟΛΟΓΙΑΑίθουσα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
Πέμπτη 14/12/2017
ώρα 10:00-12:00
ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΑίθουσα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων         

Με βάση τις συνθήκες που επικράτησαν στις περυσινές κατατακτήριες εξετάσεις και οι οποίες έθιγαν το αδιάβλητο της διαδικασίας, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε κάθε κατεύθυνση την Υπουργική απόφαση  ΦΕΚ 3185 τεύχος Β΄  16 Δεκεμβρίου 2013  που καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία των εξετάσεων. Έτσι στο άρθρο 7 αναφέρονται:  
"7. Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων.
α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.
δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύ− ρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.  
ε) ...... Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.  
στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την εί− σοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειρά− ται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκρι− μένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανα− γράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. 
ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.
ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους.  Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.
ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος." 

Παντελής Καραγιαννάκης
Καθηγητής Οργανικής Χημείας

5 Νοε 2017

Η τροποποίηση που αφορά τις κατατακτήριες εξετάσεις με το Ν. 4485/114 Α/4.8.2017 απαιτεί μια διευκρίνηση....

Η τροποποίηση που έγινε στις κατατακτήριες εξετάσεις με το νέο νόμο 4485 ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017 έχει κατά τη γνώμη μου μια ασάφεια που πρέπει να διευκρινισθεί. Η ασάφεια αυτή σχετίζεται με το πιο είναι το πραγματικό κριτήριο εισαγωγής σε ότι αφορά τη βαθμολογία των υποψηφίων. Ας  δούμε όμως το νόμο πιο συγκεκριμένα.
Νόμος  4485 ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017, άρθρο 74.
3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως αντικαταστάθηκαν με τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίστανται ως εξής: 
«4. Υπέρβαση του........ (δεν υπάρχει κάτι σχετικό με το επίμαχο ζήτημα)............ ως υπεράριθμων.
  5. Το εξάμηνο κατάταξης........ (δεν υπάρχει κάτι σχετικό με το επίμαχο ζήτημα)............  του Τμήματος           υποδοχής. 
. Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017, καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα. Οι ανωτέρω κατατασσόμενοι ως επιτυχόντες εισακτέοι εγγράφονται, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο α΄ εξάμηνο σπουδών του οικείου Τμήματος. 
Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόμενων ακαδημαϊκών ετών έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι..» 

Ποιο είναι τελικά το πραγματικό κριτήριο; Οτι  οι προβλεπόμενες θέσεις καλύπτονται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσης στα επιμέρους μαθήματα   ή ότι  οι προβλεπόμενες θέσεις καλύπτονται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 30 μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 10 μονάδες σε κάθε μάθημα, και εφόσον μείνουν κενές θέσεις,  αυτές καλύπτονται από υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει 30 μονάδες ανεξαρτήτως της επίδοσης στα επιμέρους μαθήματα;;  Γιατί το πρώτο εδάφιο αναφέρεται σε κενές θέσεις. Νομίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να διευκρινήσει το ζήτημα αυτό τη στιγμή που σε λίγες μέρες αρχίζουν οι φετεινές εξετάσεις.


Παντελής Καραγιαννάκης
Καθηγητής Οργανικής Χημείας

4 Νοε 2017

Ιατρική Σχολή Πάτρας: ορίσθηκαν οι ημερομηνίες των κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-18Ανακοινώθηκαν στις 31 Οκτωβρίου οι ημερομηνίες των κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-18 στην Ιατρικη Σχολή Πάτρας από την αντίστοιχη Γραμματεία. Οι ημερομηνίες είναι:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΗΜΕΡΑ          ΩΡΕΣ           ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ           ΜΑΘΗΜΑΤΑ
13.12.2017           Τετάρτη      15.00-17.00                 Αμφιθέατρο ΑΙ1                ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι
14.12.2017            Πέμπτη      14.00-16.00                 Αμφιθέατρο ΑΙ1                ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι
15.12.2017         Παρασκευή   12.00-14.00                 Αμφιθέατρο ΑΙ1               ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι

Η Γραμματεία της Σχολής ανακοίνωσε επίσης τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων όπως αυτή προβλέπεται από το Νόμο.
Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις:
 (1) Αποτελεί ευχάριστη είδηση το γεγονός ότι οι υποψήφιοι μετά από πολλά χρόνια θα δώσουν κάθε μάθημα διαφορετική μέρα!!!!
(2) Η Σχολή υπενθυμίζει τα βασικά σημεία του νομικού πλαισίου που διέπουν τις κατατακτήριες εξετάσεις επαναλαμβάνοντας την ανακοίνωση της 23 Μαϊου 2017 που αφορούσε την προκήρυξη των κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-18. Ξεχνά όμως να διευκρινήσει ότι ο νόμος 4186/193 Α/17.9.2013 που ίσχυε τροποποιήθηκε με τον νόμο Ν.4485 ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017 σύμφωνα με τον οποίο: "με την κατάταξη ως επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσης τους σε επιμέρους μαθήματα. Οι ανωτέρω κατατασσόμενοι ως επιτυχόντες εισακτέοι εγγράφονται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στο α' εξάμηνο σπουδών του οικείου Τμήματος. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόμενων ακαδημαϊκών ετών έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου ΑΕΙ".
 Νομίζω ότι η Ιατρική Σχολή της Πάτρας θα έπρεπε να ενημερώσει τους φετεινούς υποψηφίους για την αλλαγή αυτή.


Παντελής Καραγιαννάκης
Καθηγητής Οργανικής Χημείας

Ιατρικη και Οδοντιατρική Σχολή Αθήνας: ορίσθηκαν οι ημερομηνίες των κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-18

Ορίσθηκαν οι ημερομηνίες των κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-18 στις Σχολές Ιατρική και Οδοντιατρική Αθήνας στις 27.10.2017.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων στην Ιατρική Σχολή Αθήνας είναι:
Γενική Ιατρική Χημεία I &  Ι Ι               Πέμπτη   7   Δεκεμβρίου 2017     10:00 - 12:00
 Ιατρική Φυσική I &  I I                          Τρίτη     12   Δεκεμβρίου  2017   10:00 - 12:00
 Βιολογία I & I I                                        Πέμπτη  14  Δεκεμβρίου  2017   10:00 - 12:00
Η Ιατρική Σχολή ανακοίνωσε επίσης τη διαδικασία των εξετάσεων καθώς και τα αμφιθέατρα που θα εξετασθούν οι 261 υποψήφιοι.


Οι ημερομηνίες των εξετάσεων στην Οδοντιατρική Σχολή Αθήνας είναι:
Ιατρική Φυσική                          Δευτέρα   18   Δεκεμβρίου  2017   11:00 - 13:00
 Βιολογία                                     Τρίτη       19    Δεκεμβρίου 2017   11:00 - 13:00
 Ιατρική Χημεία                         Τετάρτη   20   Δεκεμβρίου  2017   11:00 - 13:00

Η Οδοντιατρική Σχολή  ανακοίνωσε τα ονόματα των 92 υποψηφίων που θα συμμετέχουν σς φετεινές κατατακτήριες εξετάσεις.

 Παντελής Καραγιαννάκης
Καθηγητής Οργανικής Χημείας


6 Οκτ 2017

Tροποποίηση του νόμου για τις κατατακτηριες εξετάσειςΔημοσιεύθηκε τον περασμένο Αύγουστο ο Ν.4485 ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017 στον οποίο υπάρχει τροποποίηση του νόμου που αφορά τις κατατακτήριες εξετάσεις. Συγκεκριμένα στο άρθρο 74, παραγρ.3,5 εδάφιο 5α, αναφέρεται: " Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-17, καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπομένου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη ως επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσης τους σε επιμέρους μαθήματα. Οι ανωτέρω κατατασσόμενοι ως επιτυχόντες εισακτέοι εγγράφονται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στο α' εξάμηνο σπουδών του οικείου Τμήματος. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόμενων ακαδημαϊκών ετών έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου ΑΕΙ". Καταργείται επομένως η προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε ο επιτυχών υποψήφιος να διασφαλίσει τη βάση (βαθμό 10) σε όλα τα μαθήματα. Από την ενημέρωση που υπάρχει οι Σχολές που είχαν κενές θέσεις από τις περασμένες εξετάσεις 2016-17 κάλεσαν για εγγραφή υποψηφίους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νέου νόμου. Το Φαρμακευτικό Τμήμα Αθήνας που είχε 3 θέσεις κενές κάλεσε για εγγραφή τους 3 επόμενους υποψήφιους στη σειρά βαθμολογίας (οι οποίοι προφανώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις). Συγχαρητήρια στους μαθητές μου Δημήτρη και Νάσια που πέτυχαν με τη νέα ρύθμιση!!! Τελικά, από τους 15 επιτυχόντες στις περυσινές κατατακτήριες εξετάσεις του Φαρμακευτικού Τμήματος οι 12 ήταν μαθητές μου.....ή διαφορετικά, επιτυχόντες ήταν οι 12 από τους 13 μαθητές μου!!


Παντελής ΚαραγιαννάκηςΚαθηγητής Οργανικής Χημείας

20 Φεβ 2017

Ιατρική Σχολή Πάτρας: αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2016-17

Ανακοινώθηκαν σήμερα 20-2-2017 από την Ιατρική Σχολή Πάτρας τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων 2016-17. Καλύφθηκαν και οι 20 διαθέσιμες θέσεις με βαθμολογίες που κυμάνθηκαν μεταξύ 49,25 (1η) και 38,3(20η). Θερμά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες μαθητές μου ΕΥΑ (1η), ΓΙΩΤΑ (4η), ΝΙΚΟ (6ος), ΟΘΩΝΑ (13ος), ΘΩΜΑ (16ος), ΓΙΩΡΓΟ (17ος), ΑΝΤΩΝΗ (18ος) και ΜΑΓΔΑ (19η)!!! Θα ήθελα να συγχαρώ, ακόμα, και τους υπόλοιπους επιτυχόντες. Οι επιτυχόντες μαθητές μου προετοιμάστηκαν απο τους συνεργάτες μου Παναγιώτη Γκιργκινούδη (Βιολογία), Δημήτρη Καμπούρη (Ανόργανη) και οι περισσότεροι από τη Βίκυ Κολοβού (Ανατομία). Θα ήθελα να σημειώσω τη μικρή αύξηση της βάσης σε σχέση με την περυσινή χρονιά (περίπου 2,5 μονάδες). Θεωρώ περιττό να σημειώσω τη δυσκολία και το αυξημένο επίπεδο των εξετάσεων γεγονός που συνεπάγεται έγκαιρη έναρξη της προετοιμασίας των ενδιαφερομένων για την επόμενη χρονιά.

Παντελής Καραγιαννάκης
Καθηγητής Οργανικής Χημείας

12 Φεβ 2017

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2016-17 στην Οδοντιατρική Σχολή Αθήνας

Ανακοινώθηκαν στις 9.2.2017 από την Οδοντιατρική Σχολή Αθήνας τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων 2016-17. Καλύφθηκαν και οι 11 από τις προβλεπόμενες θέσεις. Θερμά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες μαθητές μου ΝΙΚΟ, 1ος (ο οποίος βοηθήθηκε και από άλλο καθηγητή), ΝΙΚΟ 2ος, ΕΡΙΕΤΤΑ 3η και ΕΛΕΝΗ 10η (η οποία προετοιμάσθηκε σε ένα μέρος της ύλης από μένα). Δύο από τους επιτυχόντες πέτυχαν και στην Ιατρική Σχολή Αθήνας την οποία είναι πιθανόν να επιλέξουν, με αποτέλεσμα οι δυό αυτές θέσεις να ελευθερωθούν και στη συνέχεια να καλυφθούν από τους επόμενους στη σειρά κατάταξης. Ετσι είναι πολύ πιθανόν και η ΕΥΑ, 12η στη σειρά, να βρίσκεται στους επιτυχόντες μαθητές μου. Επομένως 5 από τους επιτυχόντες υποψηφίους βοηθήθηκαν από μένα. Ολοι οι επιτυχόντες προετοιμάσθηκαν επίσης από τους συνεργάτες μου Παναγιώτη Γκιργκινούδη (Βιολογία), Πάνο Γιανναρόπουλο (Φυσική) και Δημήτρη Καμπούρη (Ανόργανη Χημεία). Συγχαρητήρια και στους υπόλοιπους επιτυχόντες αλλά και σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν ενώ βρίσκονται ψηλά στη σειρά βαθμολογίας, τρεις από τους οποίους ήταν επίσης μαθητές μου. Θα πρέπει να σημειώσω τις σχετικά υψηλές βαθμολογίες των επιτυχότων, οι οποίες κυμάνηκαν μεταξύ 44 και 55. Ετσι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 4 και ίσως 5 απ' αυτούς πέτυχαν τη δεύτερη φορά. Οι κατατακτήριες εξετάσεις στην Οδοντιατρική Σχολή Αθήνας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές με αποτέλεσμα να απαιτείται από τους υποψήφιους σκληρή προσπάθεια αλλά και έγκαιρη έναρξη της προετοιμασίας. Η ομάδα μας ήδη έχει αρχίσει τα μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της επόμενης χρονιάς.

 Παντελής Καραγιαννάκης
Καθηγητής Οργανικής Χημείας

5 Φεβ 2017

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων στην Ιατρική Αθήνας: μια ματιά στις βαθμολογίες της Ιατρικής Χημείας

Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων 2016-17 στην Ιατρική Σχολή Αθήνας ανακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες, στις  27.1.2017. Στις φετεινές εξετάσεις δήλωσαν συμμετοχή 225 υποψήφιοι. Συμμετείχαν και στα 3 μαθήματα 145. Οι υπόλοιποι είτε δεν συμετείχαν καθόλου ή εμφανίσθηκαν μόνο σε ένα ή σε δύο μαθήματα. Οι προβλεπόμενες θέσεις ήταν 23, οι οποίες και καλύφθηκαν όλες. Η βαθμολογία κυμάνθηκε μεταξύ 48 (η 1η επιτυχούσα) και 41,5 (η τελευταία). Θέλω να τονίσω ότι οι κατατακτήριες στην Ιατρική Αθήνας είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι η ύλη είναι ιδιαίτερα ογκώδης, προκύπτει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να αφιερωθούν στην προετοιμασία τους με ισχυρή θέληση και πολλά αποθέματα δυνάμεων. Θα ήθελα να σχολιάσω σύντομα τις βαθμολογίες στην Ιατρική Χημεία. Κατ αρχήν να σημειώσω ότι τα θέματα εφέτος (όπως άλλωστε και τις προηγούμενες χρονιές) αναφέρονταν σε σοβαρά ζητήματα και η πλήρης απάντηση των ερωτήσεων απαιτούσε πολύ καλή κατανόηση της εξεταζόμενης ύλης, αποτέλεσμα που προκύπτει μόνο με ιδιαίτερα σοβαρό και σε βάθος διάβασμα. Αν παρατηρήσουμε τις βαθμολογίες των φετεινών εξετάσεων προκύπτουν τα επόμενα συμπεράσματα. Περίπου το 36 % των υποψηφίων βαθμολογήθηκε με 1-5 και περίπου το 27,5 % με 5,5-9,5. Δηλαδή περίπου το 63,5 % των υποψηφίων βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση!!! Εξάλλου περίπου το 20 %  βαθμολογήθηκε με 10-12, το 14,5% με 12,5-15 και μόνο 3 υποψήφιοι με 15,5-16!!!! Οι βαθμοί δηλαδή στην Ιατρική Χημεία ήταν σε γενικό επίπεδο αρκετά χαμηλοί, γεγονός που ερμηνεύεται από τη δυσκολία του μαθήματος και προφανώς όχι στο γεγονός ότι οι φετεινοί υποψήφιοι δεν είχαν διαβάσει επαρκώς. Είναι προφανές ότι, τηρουμένων των αναλογιών, και τα άλλα δύο εξεταζόμενα μαθήματα έχουν τη δική τους ιδιαίτερη δυσκολία. Γενικότερα θέλω να σημειώσω ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις είναι δύσκολες και κυρίως διαφορετικές από τις τμηματικές. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούν οι υποψήφιοι. Η ανάρτηση αυτή στοχεύει στην ενημέρωση τους ώστε να γνωρίζουν ότι πρέπει να προσπαθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις για να πετύχουν ένα τόσο σημαντικό στόχο, αλλά και να ξεκινήσουν έγκαιρα την ποετοιμασία τους!!!!!

Παντελής Καραγιαννάκης
Καθηγητής Οργανικής Χημείας